Spring naar de content

Inkoopvoorwaarden

HP/De Tijd is een uitgave van Stichting Het Vrije Woord.

Op opdrachten die freelancers uitvoeren voor een uitgave van HP/De Tijd zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden freelancers Stichting Het Vrije Woord van toepassing. (Zie hieronder.)

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van freelancers op de rechtsverhouding tussen partijen wordt door HP/De Tijd uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inkoopvoorwaarden voor leveranciers van tekst en beeld aan HP/De Tijd

RECHTEN EN VERGOEDINGEN

1.      HP/De Tijd heeft een onbeperkt publicatierecht op de geleverde prestatie. HP/De Tijd kan het geleverde gebruiken in elke uiting die onder zijn merknaam dan wel in coproductie met derden tot stand komt, waaronder begrepen: het magazine, de website, sociale media, de app, nieuwsbrieven en uitingen van derden die met toestemming van HP/De Tijd content van HP/De Tijd publiceren, al dan niet tegen betaling.
2.      HP/De Tijd is voor het in 1. genoemde gebruik geen andere vergoeding verschuldigd dan de éénmalige vergoeding die bij de opdracht is overeengekomen.
3.      HP/De Tijd heeft het recht om een in opdracht geleverde prestatie zonder betaling van de overeengekomen vergoeding te weigeren als de prestatie na het verstrijken van de in de opdracht genoemde deadline wordt geleverd.
4.      In de onder 3. genoemde situatie zal HP/De Tijd ook niet op de onder 1. bedoelde wijze gebruik maken van de prestatie.
5.      Het auteursrecht op de prestatie blijft steeds bij de opdrachtnemer, slechts het publicatierecht gaat over op HP/De Tijd.
6.      Het publicatierecht waarover HP/De Tijd beschikt is exclusief gedurende 2 maanden na levering van de prestatie hetgeen wil zeggen dat zowel de opdrachtnemer als iedere derde niet gerechtigd is de prestatie in die periode te publiceren, anders dan in reclame- en promotie-uitingen van opdrachtnemer-zelf.
7.      Na het verstrijken van de termijn van 2 maanden staat het de opdrachtnemer vrij de prestatie ook, op niet exclusieve basis, zelf te exploiteren.

WIJZE VAN AANLEVEREN

1.      Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk iets anders is overeengekomen levert de opdrachtnemer de prestatie ten laatste op de datum die als deadline is overeengekomen en vastgelegd.
2.      De prestatie wordt steeds digitaal aangeleverd op een door HP/De Tijd aan te geven wijze en plaats. Deze wijze van aanleveren geldt voor teksten, foto’s en illustraties.
3.      De prestatie zal door opdrachtnemer worden geleverd zoals in grote lijnen – en zo nodig in detail uitgewerkt – is vastgelegd in de opdracht.

OVEREENGEKOMEN VERGOEDING, FAKTURERING EN BETALING

1.      In de verstrekte opdracht legt HP/De Tijd de overeengekomen vergoeding vast. Deze vergoeding is inclusief alle door opdrachtnemer te maken kosten, er is dan ook geen ruimte voor het declareren van kosten die niet in de opdracht zijn vastgelegd.
2.      De opdrachtnemer moet voor de geleverde prestatie zelf een factuur uitreiken en deze mailen naar boekhouding[at]hpdetijd.nl.
3.      Betaling zal steeds plaats vinden vier weken na het verschijnen van de publicatie – indien het magazine betreft – of vier weken na de vierwekenperiode waarin publicatie op andere wijze heeft plaatsgevonden.