Spring naar de content
bron: ANP

Aangifte tegen onderzoeksbureau in zaak Gijs van Dijk: ‘geen vergunning’

De advocaat van oud-Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) heeft aangifte gedaan tegen onderzoeksbureau Bezemer & Schubad (B&S) dat in opdracht van de PvdA onderzoek naar hem deed. B&S zou volgens de aangifte – die in bezit is van HP/De Tijd – niet beschikken over de wettelijk vereiste recherchevergunning. Het bureau heeft zich volgens de aangifte schuldig gemaakt aan een ‘economisch delict’ en was niet bevoegd om in opdracht van de PvdA onderzoek te doen naar het oud-Kamerlid. Het bureau stelt dat het ‘niet vergunningsplichtig is’, omdat het geen onderzoek doet naar ‘strafbare feiten’.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Ton F. van Dijk

Volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr), zo staat in de aangifte, heeft Bezemer & Schubad ‘zich schuldig gemaakt aan het zonder vergunning verrichten van recherchewerkzaamheden naar Van Dijk en anderen’. Hierop staat volgens de advocaat van Gijs van Dijk, Christiaan Alberdingk Thijm, een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.

Uit de aangifte blijkt dat Bezemer & Schubad in opdracht van de PvdA niet alleen onderzoek instelde naar vermeend ‘seksueel grensoverschrijdend’ gedrag (dat overigens niet is vastgesteld, zo weten we inmiddels op basis van de openbaar gemaakte samenvatting van het onderzoek), maar ook naar een waslijst aan andere vermeende gedragingen van het oud-Kamerlid. 

Het gaat volgens een email van het onderzoeksbureau – die op 14 maart van dit jaar ter informatie over de reikwijdte van het onderzoek aan Gijs van Dijk is verstuurd – om onder meer: ‘Schending van de regels aangaande reiskostenvergoedingen’, ‘overmatig alcoholgebruik’ en het ‘onwaarheid spreken over ziekenhuisopnames’. Ook hiervan is overigens niets gebleken, zo blijkt uit het door de PvdA openbaar gemaakte deel van de conclusies van het onderzoek.

Abboneer op een lidmaadschap

Flinke korting op een digitaal jaarabonnement

Sluit nu voordelig een abonnement af en maak kennis met de journalistieke kracht van HP/De Tijd. (Op elk moment opzegbaar.)

Word abonnee

Al met al onderzocht het onderzoeksbureau in opdracht van de PvdA – zo staat in de aangifte – een ‘zeer breed scala aan vermeende gedragingen’ en daarom is er ‘evident’ sprake van ‘recherchewerkzaamheden’, die in opdracht van de PvdA naar Gijs van Dijk zijn uitgevoerd. 

Volgens de aangifte worden recherchewerkzaamheden waarvoor een formele recherchevergunning nodig is als volgt omschreven: ‘Het vergaren en analyseren van gegevens’. In een toelichting op de wetstekst staat letterlijk, zo valt te lezen: 

“Werkzaamheden die het karakter dragen van het vergaren en analyseren van gegevens worden gezien als recherchewerkzaamheden. De onderneming waar de desbetreffende personen deze werkzaamheden verrichten, wordt dan gezien als een recherchebureau. Daarbij is het niet van belang dat deze onderneming een andere doelstelling heeft.”

Werkzaamheden die het karakter dragen van het vergaren en analyseren van gegevens worden gezien als recherchewerkzaamheden

Bron: Justis

Het is dus niet belangrijk of een onderzoeksbureau zichzelf een recherchebureau noemt, maar de aard van de werkzaamheden – het verzamelen en analyseren van gegevens over personen – bepaalt volgens de aangifte of er een wettelijke vergunning nodig is.

In de wetstekst zelf staat óók dat een vergunning nodig is wanneer recherchewerkzaamheden worden verricht door: “Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf met winstoogmerk recherchewerkzaamheden verricht, voor zover die werkzaamheden worden verricht op verzoek van een derde, in verband met een eigen belang van deze derde en betrekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen” 

Volgens de aangifte beschikt Bezemer & Schubad, dat in opdracht van de PvdA gericht onderzoek deed naar een groot aantal vermeende gedragingen van Gijs van Dijk echter niet over de wettelijk vereiste vergunning. 

Dit blijkt volgens de advocaat van Gijs van Dijk uit het feit dat het bureau niet is opgenomen in een speciaal daarvoor bestaand ‘vergunningsoverzicht’ van screeningsautoriteit Justis

In de aangifte wordt geciteerd uit een email van 22 juni j.l., van Bezemer & Schubad, waaruit blijkt dat het bureau van mening is dat men niet valt onder ‘de reikwijdte’ van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en daarom geen vergunning nodig heeft. 

“Ten aanzien van uw verzoek om een kopie te verstrekken van een vergunning om onderzoek te verrichten naar personen merken wij op dat Bezemer & Schubad niet onder de reikwijdte valt van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en niet vergunningsplichtig is.” 

Ten aanzien van uw verzoek om een kopie te verstrekken van een vergunning om onderzoek te verrichten naar personen merken wij op dat Bezemer & Schubad niet onder de reikwijdte valt van de Wet

Bezemer & Schubad dd. 22 juni 2022

In de aangifte wordt echter geconcludeerd dat Bezemer & Schubad wel degelijk moet worden aangemerkt als vergunningsplichtig: “B&S is evident te kwalificeren als een recherchebureau.” Advocaat Alberdingk Thijm: “Van Dijk is slachtoffer geworden van een onzorgvuldig onderzoek wat B&S niet zonder vergunning had mogen verrichten en heeft hierdoor enorme schade geleden aan zowel zijn reputatie als zijn persoonlijke leven.”

De advocaat verzoekt het Openbaar Ministerie in Rotterdam over te gaan tot strafvervolging van Bezemer & Schubad:

“Om al deze redenen verzoek ik namens Van Dijk het Openbaar Ministerie over te gaan tot een opsporingsonderzoek met het oog op de opsporing, vervolging en berechting van Bezemer & Schubad. Bovenstaande feiten rechtvaardigen normhandhavend optreden door de overheid. Dat geldt te meer nu uit de vele publicaties in de media over het onderzoek van B&S blijkt dat de rechtsstaat ernstig geschokt is door de handelwijze van het bureau. Daarbij doet het uitvoeren van recherchewerkzaamheden zonder vergunning afbreuk aan het werk van de echte opsporingsambtenaren van de politie.”

In een reactie zegt Ernst-Jan Schubad van het onderzoeksbureau dat zijn bureau onderzoek doet naar ‘sociale veiligheid’ en niet naar strafbare feiten en daarom geen vergunning nodig heeft. In het rapport van B&S wordt echter de conclusie getrokken dat de verklaring van één van de melders, dat Gijs van Dijk de Miljoenennota zou hebben gelekt, ‘zonder meer geloofwaardig’ is. Het lekken van de Miljoenennota is een strafbaar feit. Schubad zegt daarover:

“Wij zijn een bureau dat enkel onderzoek doet naar sociale veiligheid in organisaties. Dit met inzet van onze gekwalificeerde professionals;  juristen, gedrags- en organisatiedeskundigen en specialisten in conflictmanagement. Wij zijn dus geen recherchebureau. Wij doen ook geen onderzoek naar strafbare feiten. Wij hebben dus ook geen recherchevergunning nodig. Ik kan in principe niets zeggen over de zaak Gijs van Dijk, maar ook in die zaak hebben wij geen strafbare feiten onderzocht. Als u zegt dat wij onderzoeken hebben gedaan naar het lekken van de Miljoenennota dan klopt dat dus niet. Wij hebben daar geen verdergaand onderzoek naar gedaan.”

Met uw donatie steunt u de onafhankelijke journalistiek van HP/De Tijd. Word donateur of word lid, al vanaf €4 per maand.