Spring naar de content

Ein-de-lijk: een boek spe-ci-aal voor Henk & In-grid

Ein-de-lijk: een boek spe-ci-aal voor Henk & In-grid, u weet wel, die PVV-stem-mers. Uit-ge-ve-rij Bert Bakker raadt de hard-wer-ken-de hui-zen-be-zit-ters met twee kin-de-ren aan de nieu-we ver-sie van De schijn-é-li-te van de val-se mun-ters van Mar-tin Bos-ma te ko-pen. Wat zijn de ver-schi-len met de e-di-tie van vo-rig jaar?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

(Lees verder onder de omslag.)

“Al-leen de prijs,” zegt Ro-nit Pa-la-che van de uit-ge-ve-rij. “Het boek kost een tien-tje in plaats van 19,95 eu-ro.” Ze be-zweert dat er geen aan-pas-singen zijn ge-maakt voor Henk & In-grid.

Zelf schreef Bos-ma er-o-ver in zijn NRC-co-lumn: “On-langs meld-de zich een pa-tri-ot-ti-sche on-der-ne-mer die vindt dat u als NRC-le-zer hoog-no-dig moet ken-nis-ma-ken met mijn boek De schijn-é-li-te van de val-se mun-ters. Zijn gul-le do-na-tie maakt een flin-ke prijs-ver-la-ging mo-ge-lijk. Spe-ci-aal voor u is er daar-om nu de Henk en In-grid-e-di-tie van mijn boek: slechts tien eu-ro.”

Onderwerpen