Spring naar de content

Ein-de-lijk: een boek spe-ci-aal voor Henk & In-grid

Ein-de-lijk: een boek spe-ci-aal voor Henk & In-grid, u weet wel, die PVV-stem-mers. Uit-ge-ve-rij Bert Bakker raadt de hard-wer-ken-de hui-zen-be-zit-ters met twee kin-de-ren aan de nieu-we ver-sie van De schijn-é-li-te van de val-se mun-ters van Mar-tin Bos-ma te ko-pen. Wat zijn de ver-schi-len met de e-di-tie van vo-rig jaar?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

(Lees verder onder de omslag.)

“Al-leen de prijs,” zegt Ro-nit Pa-la-che van de uit-ge-ve-rij. “Het boek kost een tien-tje in plaats van 19,95 eu-ro.” Ze be-zweert dat er geen aan-pas-singen zijn ge-maakt voor Henk & In-grid.

Zelf schreef Bos-ma er-o-ver in zijn NRC-co-lumn: “On-langs meld-de zich een pa-tri-ot-ti-sche on-der-ne-mer die vindt dat u als NRC-le-zer hoog-no-dig moet ken-nis-ma-ken met mijn boek De schijn-é-li-te van de val-se mun-ters. Zijn gul-le do-na-tie maakt een flin-ke prijs-ver-la-ging mo-ge-lijk. Spe-ci-aal voor u is er daar-om nu de Henk en In-grid-e-di-tie van mijn boek: slechts tien eu-ro.”

Onderwerpen